دستگاه کرایو لیپولیز

کرایو لیپولیز روشی ایمن و بدون عارضه بوده و تحمل آن برای اکثر بیماران راحت می باشد.
دستگاه کرایو ایمن برای تمام افراد، برگشت ناپذیری و دوام نتایج درمان دستگاه کرایو مورد تایید مجامع علمی و پزشکی دنیا بوده و کاهش قابل توجه سایز منطقه مورد نظر را به همراه دارد.
سلول های چربی به سرما بسیار حساس بوده ولی بافت های اطراف آن مثل عروق خونی، اعصاب محیطی، خیلی کمتر به سرما حساس می باشند و این خصوصیت باعث از بین رفتن چربی بدون خراب شدن بافت های اطراف می شود.